1653676298974_dsc0184-2-me.jpg

Harmonia

Kun huoneen mit­ta­suh­teet, siellä käytetyt ma­te­ri­aa­lit ja värit sekä ka­lus­tei­den koko ovat ta­sa­pai­nos­sa, on huoneessa miel­lyt­tä­vä olla. Suun­nit­te­li­ja osaa yhdistää nämä asiat koko­nai­suu­dek­si huoneesta toiseen.

1653676389879_img_5359-1-me.jpg

Kauneus

Uusi näkökulma si­sus­tuk­seen voi syntyä vaikka ka­lus­tei­den paikkaa vaih­ta­mal­la. Tar­peet­to­mien esineiden karsinta tuo jonkun muun asian paremmin esille. Sisustaja voi auttaa näkemään mitä ne ovat. Kaikkea ei myöskään tarvitse uusia kerralla, voiko kenties jonkun vanhan esineen kunnostaa maa­laa­mal­la?

1653676476545_img_0614-me.jpg

Väri

Valon suunta ja sävy vai­kut­ta­vat siihen millaisia värejä ka­lus­teis­sa, seinissä, verhoissa, matoissa ja muissa teks­tii­leis­sä kannattaa käyttää. Ma­te­ri­aa­lien värit ja tuntu vai­kut­ta­vat meihin monella tavalla. Jo­kai­sel­le löytyy vä­ri­pa­let­ti, joka tuntuu omalta juuri tähän kotiin.

1653676530242_IMG_1067-me.jpg

Ilo

Kotona pitää olla itselle iloa tuottavia esineitä ja asioita. Se voi olla taideteos, pe­rin­tö­ka­lus­te, kaunis esine, tuoreet kukat, lapsen piirros. Jotakin itselle mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Tällaiset asiat ovat tärkeitä suun­nit­te­lun läh­tö­koh­tia.

1653676580161_myllytontuntie-14-029-me.jpg

Arki

Kun kaikki kotona toimii niin, ettei mikään ärsytä ja kaikelle on oma paikkansa, on sisustus on­nis­tu­nut. Sitä ei oi­keas­taan edes huomaa. Koti ei ole kulissi vaan asuk­kai­den­sa näköinen paikka.

1653676640353_keittio-me.jpg

Toiminta

Kotiin han­kit­ta­vat kalusteet ja niiden järjestys suun­ni­tel­laan asuk­kai­den tarpeen mukaan. Tärkeää on kuunnella kaikkien ajatuksia. Sen pohjalta so­vi­te­taan jo olemassa olevia asioita uusiin.

1653676702130_etusivulle-me.jpg

Tunnelma

Kotiin saadaan ker­rok­sel­li­suut­ta, kun yh­dis­tel­lään uutta ja vanhaa, kiiltävää ja mattaa, lä­pi­kuul­ta­vaa ja peittävää. Sopivassa suhteessa kont­ras­te­ja tuo elämän makua ja kotiin mie­len­kiin­toi­suut­ta.

1653676750536_030-me.jpg

Onni

Historia ja elämä saavat näkyä. Asuk­kai­den kiin­nos­tuk­sen kohteet ja har­ras­tuk­set ovat tärkeitä, niistä luodaan kodikkuus. Kaiken ei tarvitse olla täy­del­lis­tä. Sisustus mukautuu elämään.

Toi­min­nas­ta

Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Tea Hairo on toimiva ja tehokas sisustaja yk­si­tyis­ko­tei­hin ja yri­tyk­sil­le. Kodin lattia- ja sei­nä­pin­to­jen lisäksi teen eh­do­tuk­set verhoista, ehdotan ver­hoi­lu­kan­kaat uusiin tai vanhoihin ka­lus­tei­siin ja suun­nit­te­len myös mattoja.


Teen kodin ka­lus­tei­den si­joit­te­lus­ta eh­do­tuk­sen ja etsin uudet kalusteet, kun näin sovitaan. Keit­tiö­suun­ni­tel­mia teen yh­teis­työs­sä eri va­li­koi­tu­jen keit­tiö­liik­kei­den kanssa. Ehdotan myös tilaan sopivan va­lais­tuk­sen ja valvon remontit.


Yri­tyk­sel­lä­ni on te­ki­jä­ver­kos­to om­pe­lu­töi­hin, maa­laa­mi­seen, re­mon­toin­tiin, ta­pe­toi­mi­seen, puuse­pän­töi­hin, säh­kö­töi­hin jne.


Suun­nit­te­lu­työ­ni pohjana on vuosien aikana karttunut vahva tuote- ja ma­te­ri­aa­li­tun­te­mus sekä alan koulutus. Seuraan eri ma­te­ri­aa­lien ke­hit­ty­mis­tä, si­sus­tustren­de­jä sekä verho- ja ver­hoi­lu­kan­gas­mal­lis­to­jen uusiu­tu­mis­ta. Hankin toi­mis­tol­le­ni uusimpia näytteitä ko ma­te­ri­aa­leis­ta. Olen jäl­leen­myy­jä­nä usealle Eu­roop­pa­lai­sel­le teks­tii­li­val­mis­ta­jal­le.


Työ alkaa asiakkaan luona kar­toi­tuk­sel­la siitä, mitä uu­dis­te­taan, mitä halutaan, millaisia asioita otetaan mukaan, lem­pi­vä­re­jä tms. Mil­lai­sel­la ai­ka­tau­lul­la aja­tel­laan kotia tai sen osaa uudistaa. Onko budjettia ajateltu, mikä hin­ta­luok­ka tuot­tei­siin valitaan. Tämän jälkeen tehdään suun­nit­te­lu­työl­le hinta-arvio, jonka hy­väk­sy­mi­sen jälkeen lähdetään työtä tekemään.


Hin­noit­te­lu perustuu alan yleiseen ai­ka­palk­kioon. Teen työstä tar­jouk­sen en­sim­mäi­sen ta­paa­mis­käyn­nin pe­rus­teel­la. Ota yhteyttä saa­dak­se­si li­sä­tie­to­ja projektin aloit­ta­mi­ses­ta.


”Missioni” on tuottaa kauneutta jokaiseen kotiin ja toi­mis­toon, pieneen tai suureen, osaan tai kokonaan, eteiseen, vaa­te­huo­nee­seen ja keittiöön.

Yh­teys­työ­kump­pa­nit

 • Designers Guild
 • Élitis
 • OSBORNE AND LITTLE
 • Manuel Canovas
 • Jane Churchill
 • equipo drt
 • KOBE
 • Anja Pesola
 • Tisca
 • Vano Fabrics
 • James Malone Fabrics
 • Louis De Poortere
 • Nobilis
 • Kinnasand
 • Tou­le­mon­de Bochart
 • astrid
 • Ve­ho­nie­men laat­ta­myy­mä­lä
 • ABL-laatat
 • Kaa­ke­li­kes­kus
 • Limited Edition
 • Astra

Galleria

Kauniita koteja

1653677128604_dsc0218-2-me.jpg
1653677136159_dsc0236-1-me.jpg
1653677095950_017-me.jpg
1653677143446_E8-me.jpg
1653677710961_Olohuone-me.jpg
1653677324394_IMG_5521-me.jpg

Galleria

Paljon vaihtoehtoja

1653677181446_IMG_0304-me.jpg
1653677247990_IMG_1173-me.jpg
1653677193147_IMG_0675-me.jpg
1653677285153_img_3735-me.jpg
1653677260106_IMG_1178-me.jpg
1653677152053_ee3-me.jpg
1653677267516_IMG_1179-me.jpg
1653677711119_tyynyehdotukset-mirka-3-me.jpg

Galleria

Mukavia unia

1653677103927_019-me.jpg
1653677172394_IMG_0141-me.jpg
1653677233053_IMG_1053-me.jpg
1653677710769_Makuuhuone-me.jpg
1653677292483_IMG_3786-me.jpg
1653677385348_IMG_6655-me.jpg

Galleria

Arjen kauneutta

1653676580161_myllytontuntie-14-029-me.jpg
1653677274920_IMG_2627-me.jpg
1653677400889_IMG_6665-me.jpg
1653677300370_IMG_5504-me.jpg
1653677163514_hg-me.jpg
1653677669035_Kylpyhuone-me.jpg

Galleria

Valolta suojassa

1653677333403_IMG_6319-me.jpg
1653677119783_446-me.jpg
1653677342081_IMG_6321-me.jpg
1653677350208_IMG_6594-me.jpg
1653677110804_332-me.jpg

Galleria

Toimistolla

1653677222177_IMG_0921_2-me.jpg
1653677206550_IMG_0917-me.jpg
1653677214476_IMG_0918-me.jpg
1653677358341_IMG_6600-me.jpg

Galleria

Ennen/jälkeen projekti

1653677412660_k1-me.jpg
1653677422789_k2-me.jpg
1653677432703_k11-me.jpg
1653677443366_k22-me.jpg
1653677711038_v1-me.jpg
1653677711023_v2-me.jpg
1653677711043_s1-me.jpg
1653677711081_s22-me.jpg
1653677710978_s2-me.jpg

Ota yhteyttä

* Pakollinen kenttä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

Sijainti

Pohjoiskaari 4

00200 Helsinki

Yh­teys­tie­dot

Moodi sisustus

Pohjoiskaari 4, 00200 Helsinki

tea.hairo@moodi.fi

040 704 0298

Tea Hairo

1653680853107_kasvot-2-me.jpg

© 2022 - Moodi sisustus